Algemene Voorwaarden SportmetZorg

Handelsnaam                         : SportmetZorg

Naam ondernemer                : Dantuma Medische Speciaalzaken
Vestigingsadres                     : Ceresweg 75  8938 BG  Leeuwarden
Telefoonnummer                   : 0900 280 0409
Elke werkdag van                   : maandag – vrijdag 08.00 – 18.00 uur
E-mailadres                           : klantenservice@sportmetzorg.nl
KvK-nummer                          :  01070579
Btw-identificatienummer     : NL806862749.B.04

IBAN nummer                        : NL92 ABNA 0499451031

De producten en of diensten die SportmetZorg aanbiedt en of verricht zijn geen handelingen op het gebied van de geneeskunst. De consument en of de afnemer kan deze dan ook niet declareren bij een zorgverzekeraar.

SportmetZorg wil een actieve, sportieve en positieve levensstijl ondersteunen, door artikelen en diensten aan te bieden die daar op een verantwoorde manier aan bijdragen.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer; de detaillist die met de leverancier een overeenkomst terzake SportmetZorg aangaat en hun producten en of diensten aan (willen) biedt, waarbij de missie van SportmetZorg volledig ondersteunt wordt:

Consument; de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer of de afnemer:

Ondernemer; de rechtspersoon die handelt onder de naam SportmetZorg en producten en/of diensten  op afstand aan haar afnemers en of consumenten aanbiedt:

Bedenktijd; de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht:

Dag; kalenderdag:

Duurzame gegevensdrager; elk middel dat de afnemer, de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem of haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt:

Herroepingsrecht; de mogelijkheid voor de consument om binnen de wettelijke bedenktijd van veertien dagen af te zien van de overeenkomst op afstand:

Overeenkomst op afstand; een overeenkomst, waarbij in het kader van een afnemer (het door de ondernemer georganiseerd producten en/of diensten) verkocht is / wordt en waarbij er bij de totstandkoming van de overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt of gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand:

Techniek voor communicatie op afstand; elk middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen:

Leverancier; de vervaardiger van en/of groothandelaar van de aangeboden producten en of diensten die

SportmetZorg aan haar afnemers en de consumenten biedt:

Overmacht; alle omstandigheden, welke redelijkerwijze de nakoming en/of tijdige nakoming van de verplichtingen uit transacties in de weg staan, zoals brand, werkstaking of uitsluiting, oproer, maatregelen van overheidswege waardoor de levering wordt verboden of belemmerd, bedrijfsstoring zowel in de onderneming van de leverancier als in ondernemingen waarvan de leveranciers materialen betrekken of waar de leveranciers materialen laten bewerken, of andere omstandig-heden, welke de normale bedrijfsuitoefening onmogelijk maken zowel in Nederland als in het land van herkomst en/of doorvoer der grondstoffen en/of materialen.

Overeenkomst; de door partijen gesloten overeenkomst die betrekking heeft op de verkoop en levering van (een)  product en en diensten ten aanzien van sportkleding, sportbandages, sportbraces, sportsteunzolen,  meet apparatuur en sport-accessoires en overige verantwoorde sportartikelen in de meest uitgebreide zin van het woord.

Prijs; het bedrag welke als een geheel tussen ondernemer en haar afnemer of de consument is overeengekomen voor één of meerdere transacties, of het bedrag welke ingevolge de bepalingen van   deze voorwaarden in de plaats van de overeengekomen prijs van toepassing is.

ARTIKEL 1 – GELDIGHEID EN BEKENDMAKING

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties, diensten en prestaties van SportmetZorg, voor zowel voor het digitale als fysieke ambacht detailhandel.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer of consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de afnemer en of consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer op de website in te zien zijn en zij het op schriftelijk verzoek van de afnemer en of consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld, op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consumentlangs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem en of haar het meest gunstig is.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief BTW;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen.

Daarvoor nodig zijn:

 • de toepassing van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de afnemer en of consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer en of de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde Algemene Voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer en of consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 2. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 3. Ingeval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 8 (acht) dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. Bij de aankoop van (een) opmaat gemaakt product(en) heeft de consument geen mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Als het op maat gemaakte en geleverde artikel niet naar wens is van de afnemer en of consument, zal er eenmalig een correctie van het maatwerk plaats vinden, waarbij de ondernemer uit gaat van de juiste informatie om deze aanpassing uit te voeren.

Bij levering van diensten:
4. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 6 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de afnemer en of consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, maar het geretourneerde artikel niet voldoet aan de voorwaarden van de retourprocedure, kan het herroepen product door de ondernemer worden geweigerd. In dat zullen ook de kosten van de retourzending in rekening worden gebracht van de afnemer en of consument.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 7 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument en of de afnemer;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor verpakkingen van producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

ARTIKEL 8 – DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten en of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten en of diensten genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW.

ARTIKEL 9 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid ende op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 10 – LEVERING EN UITVOERING

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en of bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument en of afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
 • Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval geen recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden of op een eventuele schadevergoeding.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich volledig inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 • Na overleg met en akkoord van de afnemer en of consument zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen geldt ook het herroepingsrecht. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument / afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 11 – BETALING

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienende door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid1. Ingeval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. Wanneer vooruitbetaling is gewenst, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling en of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De afnemer en of consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. Ingeval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 12 – KLACHTENREGELING

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen binnen 30 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachten-formulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
  5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer / consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en of diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag.
  3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
  4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
  5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
  6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
  7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
  8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

 ARTIKEL 14 – BRANCHEGARANTIE

De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

DISCLAIMER

Gebruik van deze site SportmetZorg.nl is onderworpen aan Algemene Voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van het onderstaande.

De gegevens op de internetsite SportmetZorg zijn bedoeld om u algemene informatie te verschaffen. Deze gegevens kunnen door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van onze internetsite en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij kunnen echter niet in staan voor de juistheid van de door ons geboden informatie. Ook kunnen wij geen garanties geven voor het foutloos en of ononderbroken functioneren van onze site.

Op deze internetsite wordt verwezen naar informatie van derden. Deze informatie is door ons niet nader gecontroleerd en of beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

De geboden informatie geldt niet als vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten (waaronder merkrechten, en octrooien) met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, grafische uitingen en logo´s. Op de informatie van deze site en deze Disclaimer is Nederlands Recht van toepassing.  SportmetZorg  – Overtref jezelf